Condicions de venda

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

 

1. Naturalesa del contracte

A través d’aquest portal web, el client (entenent com a tal qualsevol persona física o jurídica) podrà adquirir els diferents productes oferts per BUC DE LLIBRES, SCCL (d’ara en avant, la llibreria). En aquells productes per als quals la llibreria no disposi de suficients existències en aquell moment, la seva intervenció es limitarà a canalitzar la sol·licitud del client davant la distribuïdora i, en cas de confirmar-se per part de la distribuïdora l’existència del producte sol·licitat pel client, aquest podrà iniciar el tràmit per l’adquisició de l’anomenat producte a través d’aquest portal web en base als termes i condicions estrablerts.

 

2. Registrar-se com a client

És imprescindible registrar-se al web com a client per:

  • Canviar la clau d’accés al compte
  • Consultar l’estat de les comandes pendents
  • Consultar o modificar les seves dades personals

No és necessari registrar-se com a client per:

  • Comprar

Per registrar-se com a client vostè haurà d’omplir el formulari de registre en l’apartat “el meu compte” (s’hi accedeix des de la part superior dreta en el menú principal) o bé en qualsevol moment en què se li sol·liciti la identificació d’accés (pàgina de ‘log in’).

La seva direcció de correu electònic i una clau d’accés són les dades que l’identifiquen com a client. Si ha oblidat la clau d’accés, seleccioni l’opció corresponent i li enviarem a la seva bústia de correu.

Pot modificar les seves dades personals (canvi de domicili, correu electrònic, ...) o canviar la seva clau d’accés entrant des de la mateixa opció “el meu compte” en el menú principal. Si fa cap comanda, tindrem en compte per a aquesta comanda les dades que tingui registrades en aquest moment.

3. Com comprar

L’idioma en què s’establirà el contracte entre la llibreria i el client és el català o el castellà. Per comprar no és imprescindible estar registrat com a client (vegeu punt anterior). Des de la pàgina descriptiva del producte, després de prémer el botó “comprar”, s’accedeix a un formulari amb tota la informació sobre les opcions d’enviament i pagament. Un cop formalitzada la compra, les seves dades de registre seran les que tindrem en compte per a la formalització de la compra, de la qual es generarà un document electrònic que serà arxivat per la llibreria, el qual no serà accessible tot i que sí que podrà accedir a l’estat de la seva comanda. Qualsevol error en la introducció de les seves dades haurà de ser esmenat abans de la formalització de la compra. Si es detecten després d’haver-la formalitzat, haurà de posar-se en contacte immediatament amb la llibreria per comunicar la incidència.

Els títols que consten a la nostra base de dades corresponen a llibres que han estat donats d’alta en algun moment a la nostra llibreria, essent les dades que proporcionem, les que ens van donar en el moment de donar d’alta el llibre o producte.

Per aquest motiu, en aquells títols que no són de “disponibilitat immediata” (llibre “no disponible”; llibre “eshaurit”) la informació sobre disponibilitat i preu serà facilitada pel distribuïdor i la llibreria es limitarà a canalitzar la sol·licitud del client davant del distribuïdor. Un cop confirmada per aquest últim l’existència i el preu del producte, s’informarà per correu electrònic el client per tal que pugui procedir a iniciar els tràmits de compra a través d’aquest web.

Els preus indicats al nostre web tenen inclòs l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

En les comandes dutes a terme des de països no pertanyents a la Comunitat Econòmica Europea, cal deduir de l’import total de la comanda, en llibres el 4% i en altres productes, el 21% corresponent a l’IVA.

 

4.    Avís de rebut

Un cop formalitzada la compra, rebrà l’avís de rebut durant les 24 hores següents a la formalització, on s’especificaràn les dades de la compra.

 

5.    Forma de pagament

Vostè podrà escollir la forma de pagament entre les diferents opcions que se li indiquen en el procés de compra. A tal fi, haurà d’accedir a la “cistella de compra” i escollir en el menú desplegable quina de les diferents formes de compra és la que més li convé.

6. Dades de facturació i enviament

Per defecte, les dades d’enviament i facturació són les que consten en la fitxa de registre del client. Les dades de facturació només caldrà introduir-les si són diferents a les d’enviament.

7. Enviaments

En el cas dels enviaments, l’import de les despeses d’enviament se sumarà al preu de la comanda. Si es tracta d’una comanda de diversos productes, procurarem agrupar-los en un sol enviament, sempre que sigui possible i que això no endarrereixi en excés l’entrega.

El cost definitiu de l’enviament es facilita al client en el procés de compra, en el moment de la confirmació de dades i, sempre, abans de confirmar la compra. Aquest import inclou l’IVA aplicable.

En enviaments a països no comunitaris, la llibreria no es farà càrrec en cap moment del pagament d’impostos, aranzels de duanes o altres càrrecs.

 

 

8. Recollides

Podeu recollir la comanda a la llibreria en horari d’obertura sempre que us hàgim enviat la confirmació que està disponible.

9.    Entrega de la comanda i factura

La llibreria farà entrega de la corresponent factura al client en el moment de l’entrega de la comanda. Per a enviaments estatals l’enviament es farà durant els 7 dies hàbils des de la formalització de la compra. Per enviaments internacionals el termini d’entrega haurà de ser consultat prèviament a la llibreria. El càrrec a la targeta de crèdit es farà en el moment de l’enviament.

10.    Seguretat i confidencialitat

Les transmissions de totes les dades personals es faran a través de SSL (Secure Socket Layer), un sistema que garanteix la confidencialitat de les dades enviades. Les dades personals que es demanen són sempre les estrictament necessàries. La llibreria es compromet a no donar-los cap altre ús que l’acordat i a no cedir-les ni vendre-les a tercers en cap cas. Aquestes dades queden emmagatzemades a la base de dades de la llibreria. El client pot accedir-hi en tot moment des de la mateixa pàgina web per modificar-les.

11.    Com consultar l’estat d’una comanda

Per consultar l’estat de les seves comandes pendents ha d’entrar a l’opció “el meu compte” a la part superior dreta del menú principal. Després d’identificar-se (pàgina de ‘login’) podrà accedir a la seva pàgina de comandes on trobarà els títols pendents ordenats per data de comanda i una indicació de l’estat de la comanda.


12.    Cancel·lacions i desistiment

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost abans que s’hagi fet efectiu l’enviament. Si rebem un avís de cancel·lació un cop el paquet ja estigui enviat, ho considerarem una devolució.

Si vostè decideix exercir el seu dret de desistiment haurà de complimentar el corresponent formulari de desistiment indicant el número de comanda i rementent el producte per la mateixa via que el va rebre i en perfecte estat de conservació. Les devolucions es poden fer fins a 7 dies hàbils des de la recepció del producte sempre i quant aquest no hagi estat obert ni usat i conservi –si és el cas- el precinte o embalatge original. Això no serà aplicable a la venda d’articles que puguin ser reproduïts o copiats amb caràcter immediat o que per raó de la seva naturalesa no puguin ser objecte de devolució. En aquest darrer cas es troben els ebook i altres articles inclosos en l’article 102 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

En cas de produir-se una devolució, les despeses d’enviament correran a càrrec del client. Naturalment, queden excloses d’aquest supòsit aquelles devolucions que es derivin d’un error de la llibreria o d’algun defecte del producte servit. En aquest cas, la llibreria es compromet a canviar el producte defectuós per un altre i es farà càrrec de les despeses de devolució i enviament. Si no es pugués fer el canvi, es reintegrarà l’import.

 

13.    Jurisdicció Aplicable

En el supòsit que sorgeixi cap conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, en aquest cas, coneixeran el problema, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció comptetent, en la que s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora.

Tot això sens perjudici de la facultat del client de dirigir-se a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.

En el cas que es tracti d’una compravenda duta a terme per una empresa, ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Mataró.